Krumlovsko-rokytenská krajina

Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence se rozkládá na území obce Moravský Krumlov. Nachází se zde řada unikátních rostlinných a živočišných společenstev skal, lesostepí, lesů a lesních lemů, zvláště pak dubohabřin, šípákových doubrav, reliktních lipin a společenstev přirozených tekoucích vod.